Infolinka

0850 00 33 44

Obchodné podmienky

Obchodne podmienky | freesatsk.tv

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Úplné znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zákazník svojím podpisom (prípadne zaškrtnutím príslušného poľa v prípade internetového formulára) udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov tu poskytnutých spoločnosti Patrols s.r.o., Jasuschová 2, Košice 04023, IČO: 36603759, DIČ:SK2022130242 (ďalej iba „PATROLS“) , podnikajúca na území Slovenskej republiky a ďalej súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb spoločnosťou PATROLS , vrátane zasielania informácii o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznamení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne a to na dobu 10-tich rokov, avšak môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka písomne odvolaný a to zaslaním odvolania tohto súhlasu na adresu spoločnosti PATROLS ako prevádzkovateľa.

Za účelom zaistenia fungovania našich produktov a služieb môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe predchádzajúceho oznámenia, alebo po vami udelenom súhlase, pokiaľ sú vyžadované, poskytovať Osobné údaje tretím stranám špecifikovaným nižšie, a to vrátane tretích strán nachádzajúcich sa v krajinách mimo územia EÚ a Švajčiarska, kde sa predpisy o ochrane súkromia môžu líšiť od predpisov v EÚ a vo Švajčiarsku.

  • Zamestnanci spoločnosti UPC DTH S.à r.l.
  • Zamestnanci spoločnosti Slovanet a.s.
  • Zamestnanci spoločnosti PATROLS Zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim Osobným údajom, sú trénovaní na prácu s Osobnými údajmi. Títo zamestnanci majú prístup k vašim Osobným údajom za účelom riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať pre svoju prácu.
  • Kupec našej spoločnosti. Ak nejaká spoločnosť odkúpi PATROLS, alebo ak odkúpi majetok PATROLS, ktorého súčasťou sú aj vaše Osobné údaje, táto spoločnosť sa stane držiteľom vašich Osobných údajov zhromaždených spoločnosťou PATROLS a vo vzťahu k vašim Osobným údajom prevezme práva a povinnosti uvedené v týchto Zásadách.
  • Ďalšie tretie strany. Ak to umožňujú príslušné právne predpisy, vaše Osobné údaje môžeme poskytovať aj tretím stranám, a to v prípadoch, ak sa budeme domnievať, že je to nutné pre fungovanie našich produktov a služieb (napr. pri starostlivosti o zákazníkov), a tiež aj externým predajcom špeciálne najatých spoločnosťou PATROLS pri poskytovaní produktov a služieb, pričom v takýchto prípadoch budeme od týchto subjektov vyžadovať zachovanie mlčanlivosti o týchto informáciách, ich zabezpečenie a používanie len na účely poskytovania príslušných produktov a služieb našej strane. Ak to umožňujú príslušné právne predpisy,

Zákazník má vo vzťahu ku svojím spracúvaným osobným údajom práva podľa ust. § 20 a súv. ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. V prípade, že spoločnosť PATROLS spracováva nepresné osobné údaje zákazníka alebo ak má zákazník iné pochybnosti týkajúce sa porušenia zákona č. 428/2002 Z.z. v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, môže zákazník požiadať spoločnosť PATROLS alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby spoločnosť PATROLS alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov zákazníka, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Ak nevyhovie spoločnosť PATROLS alebo sprostredkovateľ tejto žiadosti zákazníka, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže zákazník so svojim podnetom obrátiť i priamo. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje zákazník súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobných údajov.

V Košiciac 6.10.2016